Biodling som försörjning – KRAV certifiering

Biodling med KRAV

På en gård i Uppländska Vänge finns ett familje-företag som hållit på med biodling professionellt i närmare 30 år. Verksamheten sysselsätter flera anställda, både hel- och deltid samt säsongs-anställda.

Traditionell honungsproduktion med hållbarhet är inriktningen och företaget är med sina 1000 bisamhällen en av Sveriges största KRAV-certifierade biodlingsföretag. 

Grundaren, Göran Sundström som är en av få bimäster, övergick till KRAV 2003 med hållbarhet och bihälsa i fokus. I företaget finns en veterinär, Emmy Sundström med något så ovanligt som bikomptetens inom sitt yrke. Hon är ansvarig för bihälsan och drottningodlingen som är självförsörjande med 500 odlade drottningar om året. 

Inriktningen KRAV är dyrare än traditionell biodling att driva, den kräver mer administrativt arbete med anspråk på dokumentation från myndigheten. Materialet i bikuporna ska till hälften bestå av naturmaterial vilket är tyngre att hantera för biodlaren. Det har dock sina konkurrensfördelar att vara certifierad då det är lättare att komma in hos grossister. En tredjedel av honungen som säljs i dagligvaruhandeln är KRAV-märkt. Företaget hanterar cirka 80 ton honung om året varav 50 ton köps in från andra KRAV-biodlare. All honung tappas upp på burk i egna lokaler på gården.

Inom KRAV-certifierad biodling ska bigårdar placeras vid obesprutade odlingar eller platser med naturligt drag från skog och mark. Verksamheten följer regelverk för hållbarhet och det ombesörjs bland annat genom att använda solceller samt eldriven lastmaskin. Att miljövänligt producera 30 ton honung per år, kräver sin logistik och utrustning.