Svar från landsbygdsministern

Vår landsbygdsminister Peter Kullgren har i dagarna svarat på det brev som ordförande Yngve Kihlberg tillsammans med styrelsen skickade till regeringen tidigare i våras. 

”Vad gäller honungsdirektivet (dir. 2001/112/EG) föreslår EU-kommissionen att det ska vara obligatoriskt att alltid ange alla ursprungsländer där honungen har skördats på etiketten till honungsförpackningen. EU-kommissionen har förhoppningar om att en överenskommelse om det föreslagna direktivet om ändringar av de s.k. frukostdirektiven kan nås mellan institutionerna (rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen) senast i slutet av 2023. Livsmedelverket har skickat EU-kommissionens förslag till ändring av de s.k. frukostdirektiven på remiss till berörda aktörer till den 19 juni 2023.”

”Enligt EU-kommissionen är en förändring av lagstiftningen på gång när det gäller kontroll av införsel av honung. Tanken med förändringen är enligt EU-kommissionens att anläggningar som producerar honung ska registreras och godkännas med ett EU-godkännandenummer. Det finns inga sådana krav idag. Berörda myndigheter följer detta arbete noga.”

— Slutligen tackar jag dig för era förslag till åtgärder. Vi håller nu på att tillsammans med Livsmedelsverket arbeta fram svenska positioner till de firtsatta förhandlingarna om EU-kommissionens förslag till ändring av honungsdirektivet och annat arbete som sker inom EU när det gäller honung. Era åtgärdsförslag är viktiga inspel i det arbetet, skriver Peter Kullgren, Landsbygdsminister

Hela brevet kan du läsa genom att klicka här.